gksff2.jpg (10319 bytes)

供 应:金 目 鲈、 石 斑、 金 鲳 鱼、 红 鸡、 海 鲡、 红 皂、 美 国 鲈、 白 星 笛 鲷、 川 纹 笛 鲷、 七 星 鲈、 及 供 应 鱼 苗。

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

barcyan3animation.gif (1398 bytes)

海 水 鱼

  yu34.jpg (20658 bytes)
                                            

tyu01.jpg (11100 bytes)
马 拉 巴

ntyu01.jpg (9066 bytes)
金 钱 斑

tyu04.jpg (10927 bytes)
红 点 石 斑

tyu05.jpg (9776 bytes)
老 鼠 斑

tyu07.jpg (11345 bytes)
龙 胆 石 斑

tyu10.jpg (7494 bytes)
老 虎 斑

tyu13.jpg (11706 bytes)
芝 麻 斑

tyu14.jpg (8235 bytes)
金 鲳 鱼

tyu16.jpg (8524 bytes)
红 鸡

tyu22.jpg (9100 bytes)
白 星 笛 鲷

tyu17.jpg (6549 bytes)
海 鲡

tyu20.jpg (5750 bytes)
美 国 鲈

tyu25.jpg (7010 bytes)
川 纹 笛 鲷

tyu35.jpg (8384 bytes)
七 星 鲈

我 们 很 乐 意 为 您 服 务

有 意 者 请 联 络

亚 雄
Ah Siong
H/P: 012-7389947
H/P: 019-7569947
07-6960580
FAX: 07-6961135

fishfaani.gif (47485 bytes)